ELATON
EDUCATIONAL SYSTEMS

SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Nasza kadra

Bazę naszego zespołu stanowią wykwalifikowani lektorzy posiadający wykształ­ce­nie kie­run­kowe, przy­go­to­wa­nie peda­go­gi­czne oraz wielo­letnie doświadczenie w pracy w różnych typach szkół (państwowe i prywatne) oraz z klientami biznesowymi.

Na bieżąco uzupełniamy naszą wiedzę i kom­pe­tencje za­wo­do­we poprzez udział w szko­le­niach i war­szta­tach. Nasi lektorzy mają pełną swo­bo­dę wyboru materiałów i podręczników, dopasowanie ich treści i spo­so­bu reali­zacji do za­ło­żeń kursu. Mo­że­my pochwalić się doświad­czeniem współ­pracy z klien­tami indywi­dual­nymi i biznes­owymi na wszystkich pozio­mach zaawan­so­wa­nia (A1-C2).

Co nas wyróżnia

Miejsce i grupy

Uczymy w naszej sie­dzi­bie oraz w firmach Klientów.
Dzia­łamy na terenie Skawiny, Kra­ko­wa oraz okolic.

Spotkania odby­wają się w ka­me­ra­lnych gru­­pach. Umożli­wia to syste­ma­ty­czne kon­tro­lo­wa­nie po­stępów i ko­ry­go­wa­nie ewen­tu­al­nych niedo­ciąg­nięć u każ­de­go z kur­san­tów.

Indywidualne podejście

Lektorzy mają szansę po­znać każde­go ze swo­ich u­czniów, za­pa­mię­tać moc­ne i sła­be str­ony każd­ego z nich i ela­sty­cznie do­pa­so­wy­wać na­tę­że­nie i tem­po pra­cy do ich realnych mo­żli­wo­ści.

Profesjonalizm

Najwa­żniej­sze dla nas są kom­pe­ten­cje i pro­fes­jo­nal­ne po­dej­ście do pra­cy, któ­rą wy­ko­nu­je­my.

Sta­ra­my się, aby wie­dza, którą się dzie­li­my, była przed­sta­wio­na w spo­sób jas­ny i prze­ko­nu­jący.

Pasja

Nau­cza­nie to na­sza praw­dzi­wa pas­ja, którą prze­ka­zu­je­my na­szym po­do­pie­cznym. Sta­ra­my się, aby nauka była nie tylko tran­sfe­rem wie­dzy, ale też cza­sem spę­dzo­nym w przy­jaz­nej atmo­sfe­rze, co prze­­kła­­da się na lep­sze przy­swa­ja­nie wie­dzy. Wy­cho­dzi­my na­prze­ciw ocze­ki­wa­niom kur­san­tów i po­ma­ga­my w po­ko­ny­wa­niu indy­wi­du­al­nych bar­ier ję­zy­ko­wych.

Cel i metody

Naszym prio­ry­te­tem jest wy­pra­co­wa­nie u na­szych ucz­niów swo­bo­dy w po­słu­gi­waniu się języ­kiem an­giel­skim w róż­nych aspek­tach ży­cia prywat­ne­go i za­wo­do­we­go.

Oferuj­emy także moż­li­wość ko­rzy­sta­nia z na­szej bi­blio­te­czki, pra­cę ze sprzę­tem i apli­ka­cja­mi multi­me­dial­nymi oraz mo­żli­wość indy­wi­du­al­nych kon­sul­ta­cji z lek­to­ra­mi.

 
 

Nasze metody

W na­szej pra­cy nie opie­ra­my się tyl­ko na jed­nej wy­bra­nej me­to­dzie na­u­cza­nia. Sku­te­czne na­u­cza­nie ję­zy­ka musi od­by­wać się wie­lo­to­ro­wo, z uży­ciem róż­no­rod­nych tech­nik i ogól­nie dos­tęp­nych metod.

Naszym prio­ry­te­tem jest na­u­cze­nie spraw­ne­go po­słu­gi­wa­nia się ję­zy­kiem mó­wio­nym, ale także bar­dzo dba­my o do­sko­na­le­nie gra­ma­ty­ki i wzbo­ga­ca­nie słow­ni­ctwa na­szych słu­cha­czy. Naj­częś­ciej po­słu­gu­je­my się me­to­dą ko­mu­ni­ka­tyw­ną, opie­ra­ją­cą się na ak­tyw­nym roz­wi­ja­niu pod­sta­wo­wych kom­pe­ten­cji ję­zy­ko­wych: czy­ta­nia i ro­zu­mie­nia ze słu­chu, oraz pi­sa­nia. Klu­czo­wym ce­lem na­szej pra­cy jest wy­pra­co­wa­nie u kur­san­tów umie­ję­tno­ści swo­bo­dne­go i po­praw­ne­go wy­ra­ża­nia się w ję­zy­ku an­giel­skim.

Podczas za­jęć na­si lek­to­rzy kła­dą szcze­gól­ny na­cisk na kształ­to­wa­nie prak­ty­cznych umie­jęt­no­ści po­słu­gi­wa­nia się ję­zy­kiem ob­cym. Uczą po­ro­zu­mie­wa­nia się w róż­nych sy­tu­a­cjach ży­cia pry­wat­nego i za­wo­do­wego (for­mu­ło­wa­nie opi­nii, nego­cjo­wa­nie itd.)

Praca nad popra­wą ko­mu­ni­ka­cji ję­zy­ko­wej od­by­wa się przy użyciu ogólnie do­stę­pnych narz­ędzi (autent­yczne teks­ty, na­grań, fil­mi­ki, apli­ka­cje mul­ti­me­dial­ne. Dużą po­pu­lar­noś­cią wśród nasz­ych kur­san­tów cie­szy się sys­tem dual­ny. Po­le­ga on na tym, że część za­jęć od­by­wa się z pol­skim lek­to­rem, a część z native speaker’em. Ta­kie po­dej­ście do na­u­cza­nia w znacz­nym stop­niu po­ma­ga w prze­ła­my­wa­niu bar­ier języ­kowych.

jak pracujemy

 
 

Opinie naszych Klientów

Michał Kamiński

“W tym ro­ku pi­szę egza­mi­ny ósmo­kla­si­sty. Do Elatonu uczę­szczam już dru­gi rok i wi­dzę wy­raź­ną po­pra­wę mo­ich wy­ni­ków z ję­zy­ka an­giel­skie­go. Bar­dzo mili i za­an­ga­żo­wa­ni w swo­ją pra­cę na­u­czy­cie­le, przy­jaz­na at­mo­sfe­ra ułat­wia­ją i umi­la­ją na­ukę. Już wiem, że w przy­szłym ro­ku rów­nież za­pi­szę się do tej szko­ły.”

Gabi K

“Serde­cznie po­le­cam lek­cje zarów­no z Pan­em Tonym, jak i z Pa­nią Elą. Obo­je spra­wia­ją, że u­czeń czu­je się na za­ję­ciach swo­bo­dnie i czas mi­ja w mgnie­niu oka! Efek­ty na­uki przy­cho­dzą nie­pos­trze­że­nie, za po­mo­cą obo­pól­nej współ­pra­cy, a nie sztyw­nej re­la­cji nauczy­ciel-uczeń. Jeże­li chcesz do­brze wy­brać, wy­bierz Elaton!”

Kazimierz Torba

“Świetne pro­fe­sjo­na­lne po­dej­ście zarów­no pod wzglę­dem nau­cza­nia jak i perso­nal­nie do klien­ta. Wi­dać wiel­kie doś­wiad­cze­nie, cha­ryz­mę i ta­lent w prze­ka­zy­wa­niu wi­edzy. Mój an­giel­ski zde­cy­do­wa­nie zro­bił nie krok lecz skok do przo­du. Gorą­co po­le­cam tą szko­łę !”

Edyta Fidzinska

„Za namo­wą ko­le­gi zde­cy­do­wa­łam się na roz­po­czę­cie lek­cji indy­wi­dual­nych i jes­tem bar­dzo za­do­wo­lo­na. Ko­lej­ne lek­cje są sta­ran­nie przy­go­to­wy­wa­ne nie tyl­ko w opar­ciu o po­ziom ale są do­sto­so­wa­ne do za­in­te­re­so­wań i wy­ko­ny­wa­nej pra­cy. Ela­sty­czne po­dej­ście i świe­tna atmo­sfe­ra na za­ję­ciach spra­wia­ją, że na­uka jest przy­je­mno­ścią. Rok temu za­czy­na­łam na pozio­mie B1/B2. obec­nie jes­tem na C1. 🙂 Po­le­cam Elaton jak żad­ną inną szko­łę.”

Michal Camarao

„Bardzo przy­jaz­ne miej­sce, umie­ją­ce każ­de­go wznieść na wy­ży­ny swo­ich moż­li­wo­ści poj­mo­wa­nia języ­ka ob­ce­go. Wyma­ga­ją­cy nau­czy­cie­le posia­da­ją ob­szer­ną wie­dzę i umie­ję­tno­ści po­słu­gi­wa­nia się ję­zy­kiem an­giel­skim, po­tra­fią w peł­ni przy­go­to­wać ucz­nia do ma­tu­ry ustnej z jęz­yka an­giel­skie­go, do zda­nia po­zio­mu roz­sze­rzo­ne­go na wy­so­kim po­zio­mie, czy też do co­dzien­ne­go użyt­ku i kon­wer­sa­cji. Ser­de­cznie pole­cam!”

Marcin Czekaj

„Świetna szkoła pole­cam każ­de­mu kto napraw­dę chce na­uczyć się an­giel­skie­go 🙂

 

Aktualności

Na naszym profilu społecznościowym regularnie zamieszczamy materiały dodatkowe oraz informacje o bieżącej działalności naszej szkoły.

więcej

 

Kontakt z nami

Zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego oraz osobistego.